Zameriavame sa na budovanie spokojného a lojálneho tímu

24.04.2024

Navrhli sme komplexný prístup k výberovému procesu nových zamestnancov, ktorý zahŕňa rôzne prostriedky a postupy s cieľom dosiahnuť efektívny nábor talentovaných ľudí. Veríme, že naši zamestnanci majú k dispozícii atraktívne výhody v porovnaní s inými firmami v okolí. Napríklad, práca z domu je skvelý spôsob, ako dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Budeme aj naďalej rozvíjať aktivity a programy, ktoré im ukážu, ako veľmi si ich vážime a ako dôležitá je ich spokojnosť a kariérny rast. Ponúkame atraktívne benefity, ktoré umožňujú skĺbiť prácu s osobným životom. O týchto možnostiach porozprával Igor Stančík, ktorý kariéru v Deutsche Telekom IT Solutions začal v roku 2006 ako systémový administrátor a v súčasnosti pracuje v spoločnosti ako viceprezident pre ľudské zdroje.

Pri výbere nových členov tímu, ktoré kritériá zohľadňujete?

Naším cieľom je zabezpečiť, aby noví pracovníci mali nielen potrebné zručnosti, ale aj aby sa hladko začlenili do firemnej kultúry a prispeli k rozvoju spoločnosti. Začíname preskúmaním IT schopností uchádzačov, čo je veľmi dôležité v našom prostredí. Hľadáme nielen súčasné schopnosti, ale aj potenciál pre budúce pozície. Naša stratégia sa preto sústreďuje aj na nadchádzajúce trendy a inovácie v oblasti digitalizácie. Snažíme sa držať krok s rýchlo sa meniacim trhom práce a využívať ľudské zdroje ako prostriedok obchodnej stratégie a rastu. Zamestnanci so zručnosťami zameranými do budúcnosti zabezpečia, že spoločne dokážeme lepšie reagovať na tieto zmeny a požiadavky trhu. Dôležité pre nás sú skúsenosti a odhodlanie ľudí, ktorí sa uchádzajú o určitú pracovnú pozíciu. Tieto faktory prispievajú k bezproblémovému náboru a začleneniu nových zamestnancov do tímu, ako aj k ich motivácii aktívne sa zapájať do pracovného procesu.

Podporujete vašich zamestnancov prostredníctvom rôznych benefitov a sociálnych fondov? Ktoré z benefitov sú pre vás najdôležitejšie?

V Deutsche Telekom IT Solutions sa sústreďujeme na vytváranie spokojného kolektívu. Snažíme sa investovať do rastu našich zamestnancov a poskytovať im výhody, ktoré im umožňujú harmonizovať prácu a súkromný život a zároveň napredovať. Práca u nás nie je len o zamestnaní, ale o príležitosti zapojiť sa do inovácií a budovania budúcnosti v oblasti telekomunikácií. Veríme, že naši zamestnanci majú k dispozícii atraktívne výhody v porovnaní s inými firmami v okolí. Napríklad práca z domu je skvelý spôsob, ako dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Teleworking umožňuje zamestnancom pracovať z domova podľa vlastného uváženia a flexibilne si plánovať svoj deň. Vďaka tomu sú viac spokojní a efektívnejší. Kafetéria je ďalším skvelým benefitom. Poskytuje im priestor na oddych, relax, ale aj na rôzne aktivity, ktoré ich bavia. To im pomáha budovať lepšie medziľudské vzťahy.

Skvelým benefitom je možnosť stať sa akcionárom Deutsche Telekom. Umožňuje zamestnancom participovať na raste a úspechu spoločnosti a zároveň im prináša aj finančné výhody.

Okrem toho oceňujem, že spoločnosť investuje do zdravia a pohody svojich zamestnancov prostredníctvom programu Work-Life Coaching. Široká škála benefitov, ako je variabilná zložka mzdy, príspevok na dôchodkové sporenie a dodatočné voľné dni, je tiež veľmi atraktívna a prispieva k motivácii a spokojnosti zamestnancov.

Aké sú očakávania a potreby vašich súčasných a budúcich zamestnancov? Ako im dokážete ponúknuť atraktívne pracovné podmienky?

Plne si uvedomujeme silné prepojenie medzi značkou Deutsche Telekom IT Solutions  a regiónom Košice. Od skromných začiatkov v roku 2006 sa nám podarilo stať druhým najväčším zamestnávateľom na východnom Slovensku, a to vďaka neúnavnej práci našich talentovaných a motivovaných zamestnancov.

Korektná komunikácia, kolektívna spolupráca a podpora zamestnancov sú základné prvky, na ktorých staviame pracovné prostredie plných podnetov a vzájomného uznania. Sme presvedčení, že práve v tomto type prostredia sa naši spolupracovníci cítia ocenení a môžu plne rozvinúť svoj potenciál. Naše úsilie o vytváranie vynikajúceho pracovného prostredia bolo opäť ocenené. V prieskume Najzamestnávateľ 2023 sme dosiahli výborné 2. miesto v oblasti IT a telekomunikácie. Toto ocenenie preukazuje, že naši zamestnanci nie sú len číslami, ale neoceniteľnými členmi tímu, na ktorých práci nám veľmi záleží. Budeme aj naďalej rozvíjať aktivity a programy, ktoré im ukážu, ako veľmi si ich vážime a ako dôležitá je ich spokojnosť a kariérny rast.

Ako realizujete proces výberu nových zamestnancov v spoločnosti?

Navrhli sme komplexný prístup k výberovému procesu nových zamestnancov, ktorý zahŕňa rôzne prostriedky a postupy s cieľom dosiahnuť efektívny nábor talentovaných ľudí. Naši špecialisti z oddelenia ľudských zdrojov úzko spolupracujú s vedúcimi pracovníkmi, čo umožňuje jednoduchú komunikáciu a sledovanie priebehu výberového procesu, ktorý prebieha cez niekoľko krokov a začína už pri oslovených potenciálnych kandidátov. Zúčastňujeme sa rôznych podujatí ako pracovné veľtrhy, súťaže v riešení problémov, čiže hackathony, spolupracujeme s univerzitami a strednými školami. Týmto spôsobom máme možnosť nadviazať kontakt a osloviť potenciálnych kandidátov. Taktiež využívame sociálnu sieť LinkedIn na aktívne vyhľadávanie a oslovenie kvalifikovaných profesionálov.

Naša kariérna stránka  je navrhnutá tak, aby bola jednoducho použiteľná a umožňovala interakciu s uchádzačmi o zamestnanie. Našim budúcim zamestnancom poskytujeme prvotnú fázu integrácie, v ktorej im pomáhame lepšie sa začleniť do kolektívu a pociťovať príslušnosť k tímu ešte pred začatím práce.

Interaktívny a prispôsobený obsah a tiež zvýšená angažovanosť pomôže budúcim zamestnancom lepšie komunikovať a zvýšiť ich povedomie o práci u nás. To podporuje nových zamestnancov v rýchlych získavaných znalostí o firemnej kultúre, procesoch a očakávaniach, čo zvyšuje ich efektivitu a schopnosť prispievať k ich úspechu už na začiatku.

Po prijatí nových zamestnancov sa venujeme ich udržiavaniu a zapojeniu, čím zabezpečujeme dlhodobú spokojnosť.

V záverečnej etape ich čaká uvítací deň a začlenenie, ktoré sú kľúčové pri ich začiatku práce v našej organizácii. Tieto aktivity poskytujú novým zamestnancom príležitosť lepšie spoznať pracovné prostredie, kolegov a firemnú kultúru. To pomáha novým zamestnancom cítiť sa komfortnejšie a rýchlejšie sa začleniť do kolektívu a naučiť sa o procesoch a postupoch, ktoré sú dôležité pre ich prácu.

Nemenej podstatná je aj skutočnosť, že stále udržiavame kontakt aj s ľuďmi, ktorí dosiahli druhé miesto a z nejakého dôvodu sme ich u nás nedokázali zamestnať a zároveň, aj s bývalými zamestnancami, ktorí pre nás pracovali a ešte stále chcú zostať v spojení.

Poskytujete zamestnancom ďalšie možnosti na vzdelávanie a rozvoj ich zručností?

Naši zamestnanci majú široké možnosti rozvoja a vzdelávania. K dispozícii majú lokálny tréningový katalóg s viac ako 700 školeniami v oblastiach IT, metodológie, jazykov, mäkkých či líderských zručností. Okrem organizovaných školení majú zamestnanci prístup k e-learningovým platformám, ktoré poskytujú rôzne kurzy, certifikáty, videá, knihy, audio knihy a ďalšie formáty výučby. V rámci týchto platforiem sme schopní zabezpečiť účasť aj na mnohých kurzoch poskytovanými renomovanými medzinárodnými univerzitami. Túto príležitosť je možné využiť kedykoľvek a kdekoľvek. Zároveň sme zabezpečili prístup každému kolegovi ku globálnemu katalógu.

V roku 2023 naši zamestnanci využili príležitosť zúčastniť sa školení 6 993 krát, čo je počet spracovaných požiadaviek na školenie. Každý zamestnanec tak investoval skoro 5 dní do vlastného rozvoja a vzdelávania.

Okrem toho zamestnancom poskytujeme jazykové kurzy angličtiny, nemčiny, španielčiny a pre medzinárodných kolegov aj slovenčiny. Naši zamestnanci tiež môžu získať až 201 rôznych certifikácií z oblastí Agile, Cloud Computing, Data Science či SAP technológie, čo im pomáha posúvať sa kariérne vpred.

O umelej inteligencii (AI) sa nielen učíme, ale ju pri podpore vzdelávania a rozvoja aj používame. Umelá inteligencia obohacuje vaše učenie o prispôsobené odporúčania a spätnú väzbu podporovanú AI. Naši zamestnanci majú aktuálne k dispozícii AI simulátor CAISY na precvičovanie konverzácií, simulácie dávania spätnej väzby či precvičovanie vyjedávania v angličtine a čoskoro aj v nemčine.

Zohľadňujete environmentálne aspekty vo svojej stratégii? A ako ste zameraní na udržateľnosť a ekologickú zodpovednosť?

V rámci našej podnikateľskej stratégie smerujeme k udržateľnosti a ekologickej zodpovednosti s dôrazom na zníženie elektronického odpadu. Prostredníctvom programu opráv a renovácie IT zariadení predlžujeme ich životnosť a podporujeme obehové hospodárstvo. Tým minimalizujeme množstvo elektronického odpadu a znižujeme našu uhlíkovú stopu. Súčasne investujeme do cloudových technológií, čo nám umožňuje optimalizovať využitie zdrojov a znížiť spotrebu energie v našich dátových centrách. Preferujeme obnoviteľné zdroje energie, aby sme zvyšovali našu udržateľnosť a environmentálnu zodpovednosť.

Zamestnanci majú možnosť využívať zdieľané bicykle a e-kolobežky. Okrem toho sme investovali do nabíjacích staníc pre elektromobily a postupne obnovujeme náš vozový park na elektrické vozidlá, čím podporujeme ekologickú alternatívu dopravy.

V neposlednom rade preferujeme zelené obstarávanie a dodávateľov, ktorí dodržiavajú udržateľné postupy. Taktiež aktívne zapájame našich zamestnancov do iniciatív, ako sú výsadby stromov, budovanie ekosystémov, recyklácia textilu a osvetové kampane týkajúce sa úspory energie a recyklácie. Tieto opatrenia tvoria komplexnú stratégiu, ktorá smeruje k vyššej udržateľnosti a cieľu dosiahnuť nulové emisie do roku 2040 v rámci Deutsche Telekom.

Zároveň sa zameriavame aj na redukciu spotreby energie v našich kancelárskych priestoroch a dátových centrách, pričom náš nákup energie sa sústredí výlučne na obnoviteľné zdroje.

PR článok je publikovaný tlacovespravysme.sk

PR článok publikovaný dňa 24.04.2024 v denníku SME v prílohe Zamestnávatelia


Naše služby

  • Tvoríme web a jeho obsah v systéme Webnode.
  • Tvoríme články a publikujeme ich v médiách.
  • Tvorba UGC videa.
  • Fotografia.

Mobil
+421 905 650 352

E-mail
ernest@klotton.sk

© KLOTTON, s.r.o., IČO: 47 046 546


Prihláste sa k odberu noviniek

Prihláste sa a ostanete vždy informovaní. Táto služba vám prinesie najnovšie informácie priamo do vašej e-mailovej schránky. Budete mať prístup k exkluzívnym ponukám, zľavám a iným výhodám, ktoré sú dostupné len pre našich odberateľov noviniek. S naším odberom noviniek budete vždy o krok vpred.

Odoslaním tohto formulára súhlasíme so spracovaním osobných údajov GDPR KLOTTON, s.r.o.  


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!